اداره تدوین و سیاستگذاری بسته‌های بیمه خدمات سلامت در راستای اجرای بند (ج) ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر تدوین و ابلاغ بسته بیمه پایه توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همچنین در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور به صورت مستمر به بررسی و تدوین سطح تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر پایه می‌پردازد.

کمیته‌های ذیل اداره با هدف حفاظت مالی از بیماران، ارتقا کیفیت ارائه خدمات و حفظ تعادل منابع و مصارف سازمان‌های بیمه‌گر پایه به بررسی درخواست‌های واصله جهت ورود به بسته بیمه پایه می پردازند. ضوابط بررسی و تدوین سطح تعهدات و فرایند اجرایی ضوابط مذکور به تصویب شورای الی بیمه سلامت کشور رسیده است و از اینجا در دسترس است.