گروه تعرفه، نظام پرداخت و خرید راهبردی، هر ساله نسبت به تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه ‎دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی و تشخیصی در کشور برای بخش های مختلف دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و موقوفه و خصوصی با رعایت اصول مندرج در بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اقدام می نماید.

سیاستگذاری و برنامه ریزی نظام پرداخت خدمات سلامت، تعیین و بازنگری تعرفه های گلوبال خدمات شایع، تدوین و بازنگری ارزش نسبی خدمات سلامت، سیاستگذاری و بازنگری تعرفه ترجیحی خدمات سلامت، انجام مطالعات قیمت تمام شده خدمات تشخیصی و درمانی و تدوین دستورالعمل های خرید راهبردی از مهمترین وظایف این گروه می باشد که همگی در چهارچوب فرایند مشخص و مدون و با مشارکت کلیه نمایندگان سازمان های عضو شورای عالی بیمه سلامت انجام می پذیرد.

برای مشاهده تعرفه های ارزش نسبی خدمات سلامت اینجا کلیک نمایید.