اداره ارزشیابی و دیده بانی بیمه های سلامت، اداره نظاره گر و سیاست محوری است که رصد نظام مند و مستمر شرایط و مسایل مربوط به بیمه های سلامت را در ایران بر عهده دارد تا از سیاست "کارآمد و با تکیه بر قوانین، اسناد بالادستی و مصوبات دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت"حمایت کند.