فناوری اطلاعات از تمامی فرایندهای مدیریت دانش در سازمان پشتیبانی می کند. شناخت انواع فناوری های اطلاعات و انتخاب صحیح و بهره برداری از آن ها یکی از اصلی ترین مسائل جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان به حساب می آید.