پایگاه الکترونیکی مصوبات شورای عالی بیمه سلامت کشور


ضرورت وجود بیمه سلامت از تجمیع منابع و توزیع ریسک بیماری و هزینه هاست. با تجمیع منابع، هزینه های بیمه ای و سلامتی توزیع و به جمعیت واگذار میشود. این امر اگر به خوبی انجام گیرد ممکن است وضعیت سلامتی را با توزیع موثر منابع سلامتی بین افراد ارتقا دهد و موجب دسترسی مردم به خدمات مورد نیاز شود.

در این راستا و در پاسخ به این نیاز جامعه، قانونی تحت عنوان «قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور» در آبان ماه سال 1373 به تصویب رسید که براساس آن و به منظور توسعه و تعمیم بیمه خدمات درمانی و اعمال وظایف سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی های اجرایی، هدایت، نظارت و ارزشیابی سطح کمی و کیفی بیمه خدمات درمانی در چهارچوب قانون، شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور- شورای عالی بیمه- شکل گرفت که در ابتدا (سال 1374) در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استقرار یافت.

این شورا در سال 1383 با تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی وقت، به آن نهاد سپرده شد و تاکنون نیز، همچنان در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استقرار داشته است. وظایف شورای عالی بیمه تمامی وظایف مصرح در قانون بیمه همگانی خواهد بود. بنابراین علیرغم تغییرات در جایگاه و تشکیلات شورای عالی بیمه، همچنان ثبات در وظایف این شورا حفظ شده است. شورای عالی بیمه مقام سیاست گذاری در این حوزه بیمه ای کشور را در چارچوب قانون بیمه همگانی دارا می باشد.

در این پایگاه سعی بر اینست که مجموعه ای از مصوبات این شورا از زمان تشکیل تا زمان انتقال و جابجایی و گزارشات جلسات کمیته های همسویی و ابلاغیه های مرتبط توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت مدون و منظم، آورده شود تا با تسهیل و تسریع امر جستجو، مراجعه و به کارگیری این مصوبات، گامی هرچند کوچک ولی موثر در جهت اعتلای دانش و فرهنگ بیمه به عنوان یکی از مصادیق مهم عدالت در سلامت و عدالت اجتماعی برداشته باشیم. ان شاء ا...