دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور


  • دبیر شورا و رئیس دبیرخانه  شورای عالی بیمه سلامت

  • معاون

  • مدیر اجرایی

    رئیس گروه آمار، فناوری اطلاعات و مدیریت دانش

  • رئیس گروه تدوین و سیاستگذاری بسته بیمه­ های خدمات سلامت

  • رئیس گروه ارزشیابی و دیده ­بانی بیمه­ های سلامت

  • رئیس گروه تعرفه، نظام پرداخت و خرید راهبردی

  • رئیس کمیته بررسی و تدوین تعهدات دارویی سازمان­ های بیمه ­گر

  • رئیس کمیته بازرسی و پاسخگویی به شکایات درحوزه بیمه های سلامت