دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور


با تصویب قانون بیمه همگانی مصوبه 1373  و به استناد تبصره ذیل ماده ۳ قانون مذکور دبیرخانه شورای عالی بیمه خدمات درمانی که به واسطه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و قانون احکام دائمی به  دبیرخانه شورایعالی بیمه  سلامت تغییر نام داد در وزارت بهداشت استقرار یافت. در سال ۱۳۸۳ با تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی وقت و انتقال شورای عالی بیمه، دبیرخانه نیز در آن وزارتخانه به فعالیت خود ادامه داد. هم اکنون این دبیرخانه پیرو ابلاغ شماره 1391214 مورخ 13/08/1396 معاون رئیس جمهور در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قراردارد.


دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت ذیل دفتر برنامه ­ریزی و سیاستگذاری بیمه ­های سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد. این دبیرخانه در راستای اعمال وظایف سیاست­گذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی‌های اجرایی، هدایت، نظارت و ارزشیابی سطح کمی و کیفی بیمه پایه و تکمیلی سلامت و توسعه پوشش همگانی بیمه سلامت شورای عالی بیمه سلامت فعالیت می­نماید.

در حال حاضر وظایف شورای عالی بیمه سلامت به واسطه فعالیت گروه ­های ذیل صورت می­گیرد:

۱- گروه تدوین و سیاستگذاری بسته بیمه ­های خدمات سلامت

۲- گروه تعرفه، نظام پرداخت و خرید راهبردی

۳- گروه ارزشیابی و دیده ­بانی بیمه­ های سلامت

4- گروه آمار، فناوری اطلاعات و مدیریت دانش