سامانه پوشش تعهدات بیمه ای (سیتاب)


سامانه یکپارچه تعهدات بیمه ای (سیتاب) شامل فرایندهای اجرایی «ضوابط بررسی و تعیین سطح تعهدات سازمان های بیمه گر پایه» می باشد.

با ورود به سامانه می توانید نسبت به ثبت و پیگیری درخواست پوشش خدمت، دارو و لوازم و تجهیزات اقدام نمایید.

 

لطفا جهت ثبت درخواست تعهد پوشش بیمه ای محصول خود، فرم درخواست تعیین سطح تعهدات را از اینجا دانلود و تکمیل نموده، سپس نسخه ی امضا و ممهور شده ی آن را در بخش ثبت درخواست بارگذاری نمایید.