بر اساس ماده «3» قانون بیمه همگانی با موضوع ترکیب شورای عالی؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رئیس شورای عالی بیمه سلامت کشور تعیین می گردد.

دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس شورای عالی بیمه سلامت کشور

 

جناب آقای دکتر سعید نمکی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

و رئیس شورای عالی بیمه سلامت کشور

 


بر اساس ابلاغ شماره ۱۰۰/۳۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس شورای عالی بیمه سلامت کشور، دبیر شورای عالی و رئیس دبیرخانه منصوب گردید. دبیر شورا مسؤول ابلاغ مصوبات شورای عالی بیمه سلامت کشور و همتراز معاون وزیر است.

دبیر شورا و رییس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور ,دکتر سید سجاد رضوی,

 

جناب آقای دکتر سید سجاد رضوی

دبیر شورا و رییس دبیرخانه

شورای عالی بیمه سلامت کشور