درباره شورای عالی بیمه سلامت کشور

بیمه به عنوان یکی از راه کارهای تأمین مالی منابع و نیز دسترسی عادلانه به خدمات سلامت، همواره در زمره مهمترین خواسته های شهروندان بوده و مسؤولیت عمده ای را از این حیث به سوی دولت ها معطوف داشته است. در ایران کارکرد برنامه های متعدد بیمه گری سلامت که ناشی از عدم یکپارچگی در وجود و اداره سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی  می باشد نیاز به تشکیل ساختاری جهت یکپارچه سازی و هدفمند نمودن برنامه ها و سیاست های بیمه ای را به شکلی منسجم و به بهترین نحو نشان میدهد. از اینرو، به جهت پاسخگویی به نیازهای آحاد جامعه و انجام مسؤولیت؛ در سال ۱۳۷۳ متعاقب با تصویب «قانون بیمه همگانی» ساختاری تحت عنوان «شورای عالی بیمه سلامت کشور» شکل گرفت. ساختار مذکور به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری های بین بخشی در حوزه بیمه های سلامت بایستی پاسخگوی نیازهای شهروندان در این حوزه باشد.

جایگاه‌، اهمیت و ضرورت شورای عالی بیمه سلامت کشور

ضرورت کارکرد بیمه های سلامت به منظور توزیع ریسک بیماری و هزینه ها از یک سو و تجمیع منابع از سوی دیگر تعریف می شود. به منظور توسعه و تعمیم بیمه خدمات سلامت و اعمال وظایف سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی های اجرایی، هدایت، نظارت و ارزشیابی سطح کمی و کیفی بیمه های سلامت در چهارچوب قانون شورای عالی بیمه سلامت با استناد به ماده «۲» قانون بیمه همگانی در سال ۱۳۷۳  شکل گرفت. این شورا در ابتدا و در سال ۱۳۷۴ در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وقت فعال بود تا اینکه در سال ۱۳۸۳ با تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی وقت به آن نهاد منتقل شد. این شورا از آذرماه ۱۳۹۶ تا کنون در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر است.

ساختار و ترکیب شورای عالی بیمه سلامت کشور

بر اساس ماده «۳» قانون بیمه همگانی ترکیب شورای عالی بیمه سلامت به شرح زیر خواهد بود:
۱- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رئیس شورا)
۲- وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی
۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۴-رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
۵- دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور
۶- رئیس کل سازمان نظام پزشکی
۷- مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
۸- مدیرعامل سازمان بیمه سلامت
۹- مدیرعامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح
۱۰- سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)
۱۱-معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(بدون حق رأی)
۱۲- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون های برنامه و بودجه و بهداری و بهزیستی (از هرکدام یک نفر) که در هر دوره مجلس به انتخاب مجلس تعیین خواهد شد، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی شرکت خواهند کرد.

وظایف شورای عالی بیمه سلامت کشور

وظایف شورای عالی بیمه سلامت را میتوان به سه بخش سیاستگذاری حوزه بیمه  ای کشور، تدوین ضوابط اجرایی بالادستی و ارزیابی و نظارت در چارچوب قانون بیمه همگانی تقسیم بندی نمود. تهیه و تدوین سیاست ها و طرح های راهبردی بیمه سلامت کشور در زمینه های تعرفه، نظام پرداخت، خرید راهبردی خدمات سلامت، بسته بیمه خدمات سلامت شامل بیمه های پایه و تکمیلی، ارزشیابی و دیده بانی عملکرد بیمه های سلامت از جمله وظایف این شورا محسوب می شود. همچنین تدوین، تصویب و بازنگری ضوابط و دستورالعمل های اجرایی مصوب شورای عالی در حوزه فعالیت های نظارتی شورا است. بررسی و  تحلیل شرایط شهروندان در استفاده از خدمات سلامت با توجه به وضعیت منابع اعم از مالی، انسانی و غیره کشور و با استفاده از راهکار بیمه از جمله وظایف برنامه ریزی و توسعه ای شورای عالی بیمه سلامت تلقی می شود.