# عنوان ضمیمه سایر
1 ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی با آخرین اصلاحات مصوب هیات وزیران در سال 1399- تاریخ بارگذاری 99/12/9 دریافت فایل دریافت فایل
2 مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 99 دریافت فایل دریافت فایل
3 مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 99 دریافت فایل دریافت فایل
4 اصلاحیه جدید مصوب 99/11/15- مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 99 دریافت فایل دریافت فایل
5 مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی در سال 99 دریافت فایل دریافت فایل
6 مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال 99 دریافت فایل دریافت فایل
7 تعرفه خدمات و اعمال جراحی گلوبال سال 1399 دریافت فایل دریافت فایل
8 اصلاحیه جدید ارزش نسبی کدهای خدمات گفتار درمانی با حفظ مجموع ارزش نسبی مصوبه هیئت وزیران مورخ 99/10/13. دریافت فایل دریافت فایل
9 اصلاحیه جدید ارزش نسبی کدهای خدمات رادیوتراپی مصوبه هیئت وزیران مورخ 99/10/13 . دریافت فایل دریافت فایل
10 تعرفه خدمت آزمایشگاهی تشخیص کووید 19 دریافت فایل دریافت فایل
11 تعیین خودپرداخت (فرانشیز) معاینه سرپایی مراجعه کنندگان در طرح پزشک خانواده مصوبه هیئت وزیران مورخ 99/10/13 دریافت فایل دریافت فایل
12 مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص تعرفه های خدمات دندانپزشکی سال 1399 دریافت فایل دریافت فایل
13 فایل اکسل تعرفه های خدمات دندانپزشکی سال 1399 و ابلاغیه دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت دریافت فایل دریافت فایل
14 دستورالعمل رسیدگی به اسناد تعرفه های خدمات دندانپزشکی دریافت فایل دریافت فایل
15 اصلاحیه جدید ارزش نسبی کدهای آزمایشگاه تشخیص پزشکی مصوبه هیئت وزیران مورخ 99/11/19. دریافت فایل دریافت فایل