دکتر محمد باقر نوبخت دکتر سعید نمکی دکتر فرهاد دژپسند دکتر محمد شریعتمداری
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزیر اقتصاد و امور دارایی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
دکتر محمدمهدی ناصحی
دکتر امیر نوروزی
دکتر محمدرضا ظفرقندی
دکتر مصطفی سالاری
رئیس سازمان بیمه سلامت
مدیرعامل سازمان بیمه  نیروهای مسلح
رئیس سازمان نظام پزشکی
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
 
مرتضی بختیاری
دکتر یحیی ابراهیمی
دکتر ولی اله فرزانه
 
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)
ناظر شورای عالی بیمه سلامت
ناظر شورای عالی بیمه سلامت
 
ماده قانونی انتخاب اعضا

به استناد ماده 3 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور اعضای شورا به شرح ذیل هستند :
1 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (‌رییس شورای عالی)
2 - وزیر کار و امور اجتماعی.
3 - وزیر امور اقتصادی و دارایی.
4 - رییس سازمان برنامه و بودجه.
5 - دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
6 - ریس کل سازمان نظام پزشکی.
7 - مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی.
8 - مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی.
9 - مدیر عامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح.
10 - سرپرست کمیته امداد امام خمینی (‌ره)
11 - معاون امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (‌بدون حق رأی).
12- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای برنامه و بودجه وبهداری و بهزیستی (‌از هر کدام یک نفر) که در هر دوره مجلس‌به انتخاب مجلس تعیین خواهند شد، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی شرکت خواهند کرد.
‌تبصره - دبیرخانه شورای عالی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و دبیر شورای عالی مسئول ابلاغ مصوبات‌ آن می‌باشد.