ابلاغ فرایند اجرای ضوابط بررسی و تعیین سطح و شمول تعهدات سازمان های بیمه گر پایه
ابلاغ فرایند اجرای ضوابط بررسی و تعیین سطح و شمول تعهدات سازمان های بیمه گر پایه

ابلاغ فرایند اجرای ضوابط بررسی و تعیین سطح و شمول تعهدات سازمان های بیمه گر پایه

ابلاغ فرایند اجرای ضوابط بررسی و تعیین سطح و شمول تعهدات سازمان های بیمه گر پایه در راستای اجرای بند ج ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور